Хураангуй-1

Хураангуй үгсийн монгол хэл дээр товчлох боломж ийм байж болох уу?

Англи

Задаргаа

Орчуулга

Монгол

Галиг

APIApplication Programming Interface Хэрэглээний Програмчлалын Интерфэйс / Хэрэглээний програмын програмчлалын интерфэйс
ХПИ АйПИ
ASCIIAmerican Standard Code For Information Interchange Мэдээлэл Солилцооны Америкийн Жишиг Код МСАЖКАСКИИ
CGI Common Gateway Interface Нийтлэг Гарцын Интерфэйс НГИ СиЖИ
CPU Central Processing Unit Төв Процессорын Байгууламж / Төв процессорын хэсэг / Төв Процессорын Нэгж ТПБ / ТПХ / ТПНСиПЮ
CSS Cascading Style Sheets Тохиргоот Загварын Хуудаснууд / Шаталсан Загварын Хуудаснууд / Цуварсан Загварын Хуудаснууд ТЗХ / ШЗХ / ЦЗХ СиЭсЭс
DTD Document Type Definition Баримтын Төрлийн Тодорхойлолт БТТ ДТД
FAQ Frequently Asked Question Байнга Тавьдаг Асуулт / Түгээмэл (Тогтмол) Тавьдаг АсуултБТА / ТТА ЭфЭйКю
FTP File Transfer Protocol Файл Дамжуулах Протокол ФДП ЭфТП
GIF Graphics Interchange Format График Солилцох Формат ГСФ ГИФ
HTML Hypertext Markup Language Гипербичвэрт Тэмдэглэгээт Хэл ГТХ ЭйчТМЛ
HTTP Hypertext Transfer Protocol Гипербичвэр Дамжуулах Протокол ГДП ЭйчТТП
IP Internet Protocol Интернэт Протокол ИП АйП
JPEG Joint Photographic Experts Group Гэрэл Зургийн Мэргэжилтнүүдийн Хамтарсан Бүлэг ГЗМХБ ЖПЕГ
LAN  Local Area Network Дотоод Сүлжээ ДС ЛАН
SQL Query Language Асуулгын Хэл / Асуулга Тодорхойлох Хэл / Лавламжийн хэлАХ / АТХ / ЛХ ЭсКүЛ
TCP Transmission Control Protocol Дамжуулалт Хянах Протокал ДХП ТиСП
URL Uniform Resource Locator Хэлбэржсэн Нөөц Заагч ХНЗЮүРЛ
WYSIWYG What You See Is What You Get Дэлгэц Дээр Харагдаж Байгаагаараа Хэвлэгдэх / Чи Юу Харж Байна Яг Түүнийгээ Авна / Дэлгэц дээр харагдаж байгаагаар хийгдэхДДХБХ / ЧЮХБЯТА / ДДХБХ ВЮСИВЮГ
XMLExtensible Markup Language Өргөтгөж Болох Тэмдэглэгээт Хэл ӨБТХЭксМЛ
PDS
Public Domain Software
Нийтийн домэйн програм хангамж
НДП
ПиДЭс
BSD
Berkeley Software Distribution
Берклейн Програм хангамжийн Түгээлт
БПхТ
БиЭсД
GNU
GNU's Not Unix
ГНУ нь Юникс биш
ГНУ
FOSS
Free and Open-Source software
Чөлөөт ба Нээлттэй эхийн програм  хангамжЧНэПх

ФОСС
GPL
General Public License
Олон нийтийн лиценз / Нийтийн дундын лиценз
ОНЛ / НДЛ
ЖиПЛ
LGPL

Library GPL / Lesser GPL
Програмын сангийн GPL лиценз / Зөөлрүүлсэн GPL лиценз


CVS
Concurrent Versions System
Зэрэгцэх хувилбарын систем
ЗХС
СиВЭс
SVN
Subversion
Салбар хувилбарын систем
СХС
СиВН
...
Бид монгол хэлээрээ баяжуулж өргөтгөх агуулгадаа ямар зарчим баримтлах вэ?
Та нарт баримталж байгаа зарчим байна уу? Хуваалцаач ?
Залуусаа санаа оноогоо хэлээрэй, холбоосоо хийгээрэй.

Post a Comment